SSS

 

Sosyal Yardımlardan kimler yaralanabilir?

 Kendi isteği dışında yoksul duruma düşen ve aşağıdaki nitelik ve koşullardan en az birini taşıdıkları Dairece yapılan araştırma sonucu saptanan aile veya kişilere, Daire Müdürünün görüş ve tavsiyeleri alındıktan sonra, sosyal yardım yapılabilir:
 1. Altmış yaşını tamamlamış, geçimini sağlayamayan veya kendilerine bakabilecek mali güce sahip çocukları olmayanlar;
 2. Hasta ve özürlü olup bu durumlarının  çalışmaya uygun olmadığını uzman Devlet Doktoru veya Sağlık Kurulu Raporuyla belgeleyen yoksullar;
 3.  Dul kalmış, evlenmemiş  (gayri  meşru çocuk dünyaya getiren ) , terkedilmiş, kocaları hapse mahkum olmuş , eşleri ve / veya  küçük   çocukları olması  nedeniyle  çalışması   engellenen  ve ekonomik yönden güçsüz olan kişiler.

  (Daha detaylı bilgi Sosyal Yardım Yasası ve Sosyal Yardımlar Tüzüğünden sağlanabilir)


Sosyal Yardım talep eden kişiden istenilen evraklar Nelerdir?
 
 1. KKTC kimlik kartı fotokopisi varsa TC kimlik kartı fotokopisi
 2. Ayni hane içerisinde yaşayan eş / çocuk / yakınların Muhtardan ikamet belgesi.
 3. Evlenme / boşanma / Ölüm belgesi
 4. Kimlik kartı fotokopileri.
 5. Sosyal sigortalardan maaş alıp almadığını göstereb belge.
 6. KKTC/TC vatandaşları için SSK ve Bağ-Kur yatırımlarının olup olmadığını gösteren belge
 7. Çocuk var ise doğum belgeleri
 8. Öğrenci çocuk var ise doğum belgesi
 9. Polis Muhaceret Dairesinden son beş yılın giriş çıkış dökümleri
 10. Banka hesap numarası
 11. İkişer adet vesikalık resim
 12. Durumlarını bildiren dilekçe

Huzurevine hangi koşullarda başvurula bilinir?

 1. Yatalak olmamak; devamlı   yatarak  tıbbi tedavi ve bakıma gereksinimi olmamak;
 2. Beden fonksiyonlarında kendi gereksinimlerini karşılamasına engel olacak sakatlığı veya bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak;
 3. Ruhsal sağlığı yerinde olmak;
 4. Uyuşturucu madde kullanmamak
 5. Yeme,  içme, tuvalet  gibi  günlük  yaşam  faaliyetlerini bağımsız  yapabilecek nitelikte olmak;
 6. Sosyal  ve  Ekonomik  yönden  yoksunluk içinde bulunduğu  Sosyal Hizmet Memurları tarafından belirlenmiş olmak Elli beş yaşından daha küçük yaşta bulunmamak.

Evlat edinme koşulları nelerdir?

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde oturan veya dilekçe tarihinden hemen önceki son iki yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmekte olan bir kişi ya da eşlerin her ikisinin başvurusu üzerine, bir küçük evlat edinilebilir.
 2. Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 yaş daha büyük olması ya da 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Evlat edinmek için istenen evraklar nelerdir?

 1. Sosyal İnceleme Raporu.
 2. Nüfus Baş yazmanlığından çocukları olmadığına dair belge.
 3. Evlenme belgesi.
 4. Eşlerle ilgili Muhtardan İkametgah belgesi.
 5. Muhtardan Birlikte Yaşama Belgesi.
 6. Sabıka kayıt belgesi (Polis Genel Müdürlüğünden alınacak).
 7. Eşlerin sağlıklı olduklarına dair rapor.
 8. Taşınır-taşınmaz mal belgesi  (koçan).
 9. Kimlik kartı fotokopileri.
 10. Eşlerin dilekçesi.
 11. Eşlerin maaş pusulası.
 12. Mezuniyet belgeleri.
 13. Aile resimleri (5 adet).
 14. Vesikalık resim (3’er adet).

Koruyucu aile olma koşulları nelerdir?

KKTC vatandaşı olup, KKTC’de sürekli ikamet eden okur-yazar kişiler, koruyucu aile olmak üzere Kaza Sosyal Hizmetler Dairesine başvurabilir.

Koruyucu aile olmak üzere Kaza Sosyal Hizmetler Dairesine başvuran kişilere koruyucu ailenin esasları ve işleyişi ile koruyucu aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılır. Uygun bulunan ve istekli olan müracaatçıya “İlk görüşme formu” doldurulur ve yazılı başvurusu alınarak aşağıdaki belgeler (ikişer adet) hazırlatılır. Bu belgeler evli başvuru sahiplerinin her ikisinden de istenir.

Koruyucu aile olmak isteyen kişilerden istenen evraklar nelerdir?

 1.  Fotoğraf
 2. Kimlik Kartı fotokopisi
 3. Evliler için Evlenme Belgesi.
 4. İkametgâh Belgesi.
 5. Gelir durumlarını gösteren belgeler.
 6. (F) Emniyet Gn. Müdürlüğü’nden  alınacak adli sicil raporu 
 7. (G) Sağlık Kurulu Raporu.

GADEM  kime hizmet veriyor?

Her yaş grubundaki çocuk ve gençlere, çocuğuyla sorun yaşayan ailelere, riskli davranış gösteren çocuklara (evden –okuldan kaçan, suça itilen, şiddet gösteren, riskli cinsel davranışta bulunan, istismara uğrayan, suça itilmiş), ailesiyle sorun yaşayan çocuk ve gençlere, boşanma dönemindeki çift ve çocuklara, boşanmış aileler ve çocuklarına, şiddete uğrayan bireylere ücretsiz sosyal ve psikolojik destek vermektedir.

ÇOGEM’den  kimler yararlanabilir?

Gününün büyük bir bölümünü sokakta geçiren, sokakta çalışan, suça itilmiş, eğitimine ara vermiş ya da bırakmış, madde kullanan ya da kullanma ihtimali olan, riskli davranışta bulunan  çocuk ve gençler kurumumuza başvurarak ücretsiz olarak yararlanabilirler.

ÇOGEM’de neler yapılır?

ÇOGEM’de  psikolog, danışman ve sosyal hizmet uzmanları tarafından çocuk ve gençlere yaşamlarını tehdit edebilecek riskler hakkında eğitimler verilmekte, psikolojik destek sağlanmakta, katkı sağlayan kurum, kuruluş ve gönüllülerden gelen yardımlarla merkezden yararlanan çocuk ve gençlerimizin gıda, giyim, okul  gereksinimleri karşılanmaktadır.