Aile ve Çocuk

AİLE VE ÇOCUK

Aile Refahı, aile bireylerinin sosyo–ekonomik ve psiko-sosyal yönden, sağlıklı ve uyumlu olarak birbirlerine karşı sevgi, şefkat ve anlayışla bağlı olmalarını gerçekleştirmek ve bu ahenkli gelişimi engelleyecek pürüz ya da sorunları önlemeye, düzeltmeye, gerektiğinde tedavi etmeye yönelmiş, planlanmış tüm hizmet ve programlardır.

            Aileler, kendi istekleri dışında, oluşmuş sorunlardan kurtulabilme güç ve yeteneğini her zaman bulamayabilir. İşte bu durumda olan aile, danışmak için başvurabileceği bir sosyal hizmet kurumuna gereksinim duyabilir. Bu tip ailelere verilen hizmetler Dairemizin bu alandaki çalışmaları içindedir.

Çocuk Refahı; yetişme ve gelişme çağında olan çocukların bireysel yeteneklerine uygun olarak yetişmelerinde her türlü sosyo – ekonomik ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanabilmesi için ilgili program ve hizmetlerin birleştirilmesidir. Çocuğun fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimini engelleyecek durumların bulunduğu koşullarda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesini kapsayan hizmetlerin tümüdür. Çocuk refahı hizmetleri salt yoksul kimsesiz çocukları değil normal aile ortamına sahip çocukları da kapsar. Çünkü ailesi olup da aile içinde psikolojik sorunları, duygusal çatışmaları olan çocuklarımız da mevcuttur.       

Sosyal hizmet uygulamaları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. Ancak ortak amaç olarak, her toplum çocukların iyi ve sağlıklı yetişebilmeleri için aile, çevre ve toplum koşullarının uygun olmasını öngörür. Ancak yine her toplumda uygun olmayan koşullarda yetişen az ya da çok sayıda çocuk vardır. Bazı aileler çeşitli nedenlerle çocukların gelişimi için gereken imkânları yeterli düzeyde sağlayamamaktadır. Sosyal hizmetlerde çocuk refahının amacı; olumsuz koşulları ortadan kaldırarak çocuğun gelişimi için elverişli koşulları var etmektir. Bu nedenle devlet ana-babaya uygun koşulları sağlayabilmesi için gerekli katkıyı yapar veya olumsuz şartların bulunduğu durumdaki çocuğu koruma ve gözetme suretiyle yükümlülüğünü yerine getirir, bunu da Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığı ile gerçekleştirir.

EVLATLIK VE EVLAT EDİNME

Evlât edinme hizmeti, çift yönlü olup, öncelikle kimsesiz ve korunmaya muhtaç bir çocuğa uygun bir aile ortamı temin etmek diğer yönden ise çocuksuz bir ailenin, analık-babalık duygularını tatmin edeceği bir çocuğa sahip olma olanağı verilmektedir.

            Sosyal Hizmetler Dairesinin kontrolü altında bulunan çocuklar, evlât edinmek istemi ile müracaat eden ailelerin psiko-sosyal ve ekonomik durumları incelendikten ve Dairemizce evlât olarak verilecek çocuğun iyi yetiştirileceği kanaatine varıldıktan sonra, kanuni işlemler yapılmadan önce çocuk aile yanına yerleştirilir. En az üç ay süresince çocuk-aile arasındaki sosyal ve duygusal ilişkiler Sosyal Hizmet Memurlarınca devamlı kontrol edilerek çocuğun evlâtlık verilip verilmeyeceği kararına varılmaktadır.

KKTC’de evlât edinme evlâtlık kanununa göre yapılmaktadır. Üç ay hitamında ilgili aile çocuğu evlâtlık almak için Mahkemeye başvuruda bulunur. Mahkemeye üç ay süresince Dairemizin sosyal hizmet memurlarınca yapılan gözlem ve denetlemelerin sonucunu içeren ve ailenin sosyo-ekonomik durumunu da kapsayan rapor sunulur. Mahkeme raporu da dikkate aldıktan sonra evlât edinme kararı verilir.

Dairemiz kontrolünde bulunmayan evlâtlık vakalarında ise daireye haber verildikten ve dairemizce de uygun görüldükten sonra kanuni işlemler yapılmaktadır.

TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan evlât edinmek isteyen aileler de dairemize başvurarak gerekli belgeler hazırlandıktan sonra müracaatları TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na aktarılır. Bu gibi müracaatların takibi ve KKTC’de sonuçlandırılması da dairemiz tarafından yapılmaktadır.

KORUYUCU AİLELER – KORUMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR

Koruyucu Aile Hizmeti, kurum bakımı ve evlât edinme hizmetlerinde olduğu gibi çocuğun ailesinin yerine geçerek ebeveynlik rolünün hemen hemen bütün yönleriyle üstlenilmesini içeren bir hizmet türüdür. Koruyucu Aile bakımının kurum bakımından en önemli farkı, topluca bir bakım tarzı olmaması ve seçilmiş bir ailenin çocuğun bakımını üstlenmesidir. Evlât edinmeden farkı ise, bakımı üstlenen aile ile çocuk arasında yasal bir anne-baba ve çocuk bağının olmamasıdır.

Aile yanında türlü sebeplerle bakılamayan, evlât edinilmesi mümkün olmayan çocukların, uygun aileler yanında Sosyal Hizmetler Dairesinin gözetimi ve denetiminde kısa veya uzun bir süre için bakılmaları olarak tanımlanan Koruyucu Aile, Aile ve Çocuk Refahı Alanının önemli bir hizmetidir. Bu tür bakım, çocuğun aile ortamında yetişme, özel ilgi görme hakkını koruyan bir hizmet olarak kabul edilmektedir.

           Koruyucu Aile çalışmalarımız gönüllü ve ücretli olarak sınıflandırılır. Gönüllü Koruyucu Ailelere verilen çocukların bakımı Dairemizin kontrolünde ve denetiminde fakat maddi yönden tüm ihtiyaçları aile tarafından karşılanmaktadır. Ücretli Koruyucu Aileler ise; dairemizin kontrol ve denetimi yanında, aileye çocuk için maddi destek yapılmasıdır. Koruyucu Aile hizmeti her zaman için Dairemizin gündeminde olup, zaman zaman gerekli tanıtım programları yaparak himayemiz altında bulunan çocuklarımıza uygun ücretli veya ücretsiz Koruyucu Aile bulma yönüne gidilmektedir.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Çalışma hayatına büyük oranda kadınların da katılımı sonucu, özel kreş ve gündüz bakımevlerine gün geçtikçe duyulan ihtiyaç artmıştır. Çalışan insanlarımızın bu gereksinimini göz önünde bulundurarak bu kurumların nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi yerel ve gönüllü kuruluşları desteklemektedir.

            Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin rutin denetimleri, açılış izni ve gerekli niteliklerin yerine getirilmesi koşulunda Tescil belgeleri Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından verilmektedir.

SINAMA (GÖZETİM)

          Sınama (Gözetim), çeşitli nedenlerle suç işleyip Mahkeme huzuruna çıkarılan suça itilmiş çocuk ve gençlerin yeniden suç işlemelerini önlemek ve bir eğitim süzgecinden geçirilerek topluma kazandırılmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin çoğunluğunu çocukların teşkil ettiği kimseleri Sosyal Hizmetler Dairesinin kontrolüne verme işlemidir. Mahkeme bu kararlarını verirken, sıkı işbirliği içerisinde olduğu Sosyal Hizmetler Dairesinin hazırladığı sosyal inceleme raporunu da dikkate alarak karar vermektedir.

            Sınamadaki amaç; suça itilmiş çocuğu veya genci cezalandırmak değil, topluma yeniden kazandırma prensibinin yanında işlediği suçun bilincine vardırarak eğitmektir. Çocuğu toplum içinde ailesi ve yakın çevresinden ayırmaksızın toplum kaynaklarından da yararlanarak yasalara uyma alışkanlığını edinmesinde rehberlik ve yardımcı olmayı içerir. Yapılan çalışmalarda mesleki yöntemimiz olan, Sosyal Kişisel Çalışma temel alınır. Sınama süresi 1-3 yıl arasında değişmektedir.

          Sınamada bulunan çocuk veya genç, aile ve çevresiyle birlikte bir bütün olarak ele alınır. Tüm çalışmalarımız bu çerçeve içerisinde yürütülerek gerekli hizmet   verilmektedir.