Sosyal Hizmetler Dairesi

 AMACI;
 

Toplumsal değişimler sonucu fonksiyonlarını yitiren ve bireylerin davranışlarını düzenleyen sosyal, ekonomik ve kültürel kurumların yerine yenilerini kurmak;

Kişi, grup ve toplulukların fiziksel ve sosyal çevre koşullarından doğan eşitsizlik ve/veya yoksulluklarının giderilmesinde yardımcı olmak;

Toplumsal değişim sonucu fiziki veya sosyal çevreye uyum sağlayamayan bireylerin, karşılaştıkları sosyal, psikolojik ve benzeri sorunlarını çözümleyerek topluma kazandırılmalarını sağlamak;

Yaşlıların bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak;

Görev kapsamına giren İlgili Yasaları uygulamaktır.

 GÖREVLERİ;
 

Kimsesiz çocukların, kendisine bağlı yuva ve yurtlarda barınmalarını, korunmalarını ve bakımlarını sağlar;

Kreşlerin ve gündüz bakımevlerinin kayıt ve denetimi ile ilgili görevleri yerine getirir;

Özel kuruluşlarca veya hayır kurumlarınca açılmak istenen yurt ve huzurevi gibi bakımevlerinin açılmasına, uygun gördüğü takdirde, izin verir ve onları denetler; uygun görülmesi halinde, hayır kurumlarınca açılan bakımevlerine maddi ve teknik yardım yapar;

Çocuklarını bırakıp yurt dışına gitmek isteyen anne ve babanın, aile yükümlülüklerini yerine getirene kadar yurt dışına çıkışına Muhaceret Dairesi nezdinde itirazda bulunur;

Velayet ve vesayet konularında gerekli raporları hazırlar ve gerekli yerlere sunar; Evlat edinme ve evlat verme ile ilgili iş ve işlemleri yürütür;

Aile plânlaması, çocuk bakımı ve benzeri konularda rehberlik yapar;

Özürlülerin tıbbi, sosyal ve mesleki yönden gereksinimlerini karşılar ve becerilerinin en üst düzeye çıkarılmasına olanak tanımak amacıyla diğer bakanlıklarla işbirliği yaparak, gerekli rehabilitasyon merkezleri ile yurtların açılmasını sağlar;

Mahkemeye, küçük yaşta evlenmelerle ilgili rapor sunar Sınamaya bağlı tutulan kişileri denetler ve rehabilite olmalarına yardımcı olur;

Mahkûmlara, mahkûmiyetleri süresince cezaevinde ve mahkûmiyetleri sona erdikten sonra da cezaevi dışında sosyal hizmet verir;

Huzurevine alınacaklarla ilgili rapor hazırlar;

Evlerinde kalan yaşlı ve kimsesizleri, şehit ve hadise kurbanlarının eş ve ana-babalarını ve Maluller ile malul gazileri ve muhtaç yoksulları, belirli aralıklarla ziyaret eder, onlara sosyal hizmet verir, sorunlarının çözümü yönünde gerekli önlemleri alır ve onları maaş veya nakdi yardımlarla destekler;

Daireden maaş veya yardım alanlara, belirli kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları için gerekli belgeleri verir;

Yüksek öğrenimde bulunan ve burs veya nakdi yardım isteminde bulunan öğrencilerin ailelerinin sosyal ve ekonomik durumlarını araştırır ve araştırma sonuçlarını bir raporla ilgili mercilere bildirir;

Muhtaç yoksullara yapılan aylık nakdi yoksul yardımları kıstaslarının, günün koşullarına uyarlanması yönünde Bakanlığa önerilerde bulunur;

Muhtaç yoksullara, olanaklar çerçevesinde ve onların gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, aylık nakdi yardımlar yanında, giysi, ev eşyası ve benzeri yardımlar yapar;

Daireden herhangi bir kategori altında aylık nakdi yardım alanların ölmeleri halinde defnedilmeleri için gerekli işlemleri yapar ve cenaze masraflarına katkıda bulunur;

Muhtaç durumda olan kişi ve ailelere, gerekli görülmesi halinde, zorunlu gereksinimlerini karşılamaları için acil yardım yapar;

Özel gıda almayı gerektiren hastalıklardan mustarip olan yurttaşlara ve ailelerine ek maddi yardım yapar;

Herhangi bir sosyal veya doğal afet sonucu açıkta kalan yurttaşların barınabilecekleri ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yurt ve misafirhaneler kurar;

Yurt dışında tedavi edilmeleri Sağlık Kurulunca gerekli görülenlerin sosyal tahkikat raporlarını hazırlar ve ilgili mercie sunar.